กิจการค้าส่ง เเละ กิจการค้าปลีก

กิจการค้าส่ง                                                                  การค้าส่งเป็นคนกลางระหว่าผู้ผลิตและค้าปลีก เป็นกิจการที่เกิดขึ้นโดยตรงเกี่ยวกับการจำหน่าย หรือบริการที่ให้กับกิจการที่ซื้อขายต่อสำหรับสินค้าอุปโภค หรือเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม โดยเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันครั้งละมากๆ ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการจำแนกประเภทคนกลาง หรือผู้ค้าส่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.ผู้ค้าส่งอิสระ 2.สำนักงาน หรือสาขาการค้าส่งของผู้ผลิต 3.ตัวแทนนายหน้าค้าส่ง 4.สถานีหรือศูนย์รวมน้ำมันปิโตรเลียม 5.ศูนย์รวมผลิตผลทางเกษตรหรือประมง สำหรับประเทศไทยคลังหรือศูนย์รวมน้ำมันปิโตรเลียม ตามที่ต่างๆ ส่วนมากเป็นสาขาการค้าส่งของบริษัทน้ำมันหรือโรงกลั่นน้ำมันสำหรับศูนย์รวมการผลิตเกษตรและประมง เป็นผู้ค้าส่งอิสระ เช่น ตลาดกลางผักและผลไม้ที่ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดกลาง องค์การสำพานปลา เป็นต้น กิจการค้าส่ง นอกจากขายให้แก่กิจการค้าปลีกแล้ว ยังขายให้กับผู้ใช้ที่มียอดซื้อขั้นสูงเท่ากับกิจการค้าปลีกอีกด้วย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล รัฐบาล เป็นต้น มีผู้เข้าใจมีการค้าส่งมีกำไรสุทธิน้อยกว่ากิจการค้าปลีก  แต่การขายส่งจะขายครั้งละมากๆกำไรอาจจะไม่มากกว่ากิจการค้าปลีก กิจการค้าส่งจะต้องคาดการณ์ชนิดของสินค้าที่ลูกค้าต้องการไว้ล่วงหน้า […]