สถาบันการเงินในกำกับของรัฐที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ มีกี่สถาบัน มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

ขณะนี้มีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาที่ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 5 สถาบัน ดังนี้ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(IFCT) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.)  

บริการของรัฐมีอะไรบ้าง

ปัจจุบันมีบริการเชิงพระคุณหลายๆด้านที่หน่วยงานรัฐได้จัดไว้สำหรับผู้ประกอบการ อาทิด้าน การลงทุน ด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านการจัดการ หรือด้านการตลาด บริการด้านต่างๆ  เหล่านี้อาจแบ่งแยกออกได้หลายรูปแบบไม่ว่า บริการฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษาแนะนำ บริการข้อมูลข่าวสาร บริการวิเคราะห์ทดสอบ บริการรับรองคุณภาพ บริการให้เงินกู้ บริการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งจูงใจในการลงทุน บริการรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวอาจแตกลูกเฉพาะเจาะจงลงไปเป็นเรื่อยๆ เช่น กรณีบริการฝึกอบรม ก็อาจแยกย่อยเป็นการฝึกอบรมด้านการจัดการ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิต การฝึกอบรมเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ขณะเดียวกันการฝึกอบรมด้านการจัดการ ก็ยังแยกต่อออกไปเป็นการฝึกอบรมด้านการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านบุคลากร การจัดการด้านการตลาดการจัดการด้านการเงิน และในทำนองเดียวกันในกรณีการปรึกษาแนะนำ ก็อาจแยกเป็นการปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคการผลิต การปรึกษาแนะนำการปรับปรุงระบบบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมความถนัด หรือความชำนาญของแต่ละหน่วยงาน

ประเมินเงินลงทุน

เมื่อท่านประเมินธุรกิจที่ท่านคิดจะลงทุนแล้ว ท่านคงมีการประมาณการเงินที่ต้องการลงทุนจากนั้นท่านก็หันมาดูเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าท่าน เป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร ทรัพย์สินที่จะเปลี่ยนมาเป็นเงินลงทุนได้ทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใด เงินจำนวนดังกล่าวนั้นนำมาแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ เป็นส่วนที่นำไปใช้ในการลงทุนทำธุรกิจ สินทรัพย์ส่วนนี้จะเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ หรือผู้ที่ให้กู้เป็นเอกชน เป็นส่วนที่แบ่งไว้เป็นทุนอีกส่วนหนึ่ง หรือที่เรียกว่าทุนสำรอง ถ้าหากมีการเพิ่มทุนขึ้นก็สามารถใช้เงินจำนวนนี้ได้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสด เป็นส่วนที่ต้องกันเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำครอบครัว ส่วนนี้ก็ต้องแยกออกมาให้ถูกต้องตามกฎหมาย จากทุนที่ใช้ดำเนินการ ทาเก็บไว้ใช้ส่วนตัว ถ้าไม่ทำให้ถูกต้องต่อมาภายหลังธุรกิจเกิดเลิกล้มเจ้าหนี้จะมาตามเรียกเก็บหนี้จากท่านได้

การซื้อธุรกิจที่ดำเนินอยู่แล้ว

มีธุรกิจที่ดำเนินอยู่แล้วหลายแห่งขายกิจการเนื่องจากการบริหารงานผิดพลาด  ขาดสภาพคล่อง  จนไม่สามารถดำเนินต่อไปได้  หรือเกิดจากการที่ไม่มีลูกหลานจะทำต่อ  หรือสุขภาพไม่ดี ไม่มีใครช่วยทำ   หรือต้องการปลดเกษียณตัวเอง   จึงขายกิจการผู้ซื้ออาจซื้อในราคาต่ำ  เพราะเจ้าของอยากขายเร็วๆ บางครั้งก็อาจรับเงินดาวน์ก้อนหนึ่งแล้วให้ผ่อนชำระในระยะยาว  พร้อมช่วยวางแผนด้านการเงินให้อีกด้วย

ขั้นสุดท้ายเป็นการเลือกธุรกิจที่เหมาะสม

จากวิธีการที่เอาแนวความคิด ธุรกิจที่เกิดจากกิจกรรมที่ชอบมาพิจารณาและเสือกประเภทที่ เหมาะสม ประมาณ 3 ถึง 4 ประเภท แล้วให้พิจารณาอย่างละเอียดโดยใช้เหตุผลต่างๆ พิจารณา และเสือกเพียงประเภทเดียวมาลงทุน ซึ่งพิจารณาแล้วเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด นอกจากคิดตามที่ตนเองซอบ นำมาเชื่อมโยงทำให้เกิดแนวคิดทางธุรกิจแล้ว เราสามารถเอา กิจการที่ชอบ และแนวคิดเกิดธุรกิจจากกลุ่มอื่น นำมาเชื่อมโยงกันได้อีกดังตัวอย่าง ชอบเด็ก + ชอบกีฬา เปิดบริการดำนํ้าในทะเลให้เด็ก ชอบบริการ + ชอบทำอาหาร          เปิดภัตตาคาร ชอบเซรามิค + ชอบขายของ          เปิดร้านขายเซรามิค ชอบตกแต่งบริเวณบ้าน +ชอบต้นไม้            เปิดร้านตกแต่งสวน  

กิจการค้าส่ง เเละ กิจการค้าปลีก

กิจการค้าส่ง                                                                  การค้าส่งเป็นคนกลางระหว่าผู้ผลิตและค้าปลีก เป็นกิจการที่เกิดขึ้นโดยตรงเกี่ยวกับการจำหน่าย หรือบริการที่ให้กับกิจการที่ซื้อขายต่อสำหรับสินค้าอุปโภค หรือเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม โดยเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันครั้งละมากๆ ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการจำแนกประเภทคนกลาง หรือผู้ค้าส่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.ผู้ค้าส่งอิสระ 2.สำนักงาน หรือสาขาการค้าส่งของผู้ผลิต 3.ตัวแทนนายหน้าค้าส่ง 4.สถานีหรือศูนย์รวมน้ำมันปิโตรเลียม 5.ศูนย์รวมผลิตผลทางเกษตรหรือประมง สำหรับประเทศไทยคลังหรือศูนย์รวมน้ำมันปิโตรเลียม ตามที่ต่างๆ ส่วนมากเป็นสาขาการค้าส่งของบริษัทน้ำมันหรือโรงกลั่นน้ำมันสำหรับศูนย์รวมการผลิตเกษตรและประมง เป็นผู้ค้าส่งอิสระ เช่น ตลาดกลางผักและผลไม้ที่ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดกลาง องค์การสำพานปลา เป็นต้น กิจการค้าส่ง นอกจากขายให้แก่กิจการค้าปลีกแล้ว ยังขายให้กับผู้ใช้ที่มียอดซื้อขั้นสูงเท่ากับกิจการค้าปลีกอีกด้วย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล รัฐบาล เป็นต้น มีผู้เข้าใจมีการค้าส่งมีกำไรสุทธิน้อยกว่ากิจการค้าปลีก  แต่การขายส่งจะขายครั้งละมากๆกำไรอาจจะไม่มากกว่ากิจการค้าปลีก กิจการค้าส่งจะต้องคาดการณ์ชนิดของสินค้าที่ลูกค้าต้องการไว้ล่วงหน้า […]