ทราบข่าวว่ารัฐได้จัดตั้ง Venture Capital Fund สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ขึ้นมา ผู้ประกอบการจะติดต่อขอสินเชื่อจากกองทุนนี้ได้ที่ไหน?

กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดตั้งในลักษณะกองทุนปิด มีระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *