ประเมินเงินลงทุน

เมื่อท่านประเมินธุรกิจที่ท่านคิดจะลงทุนแล้ว ท่านคงมีการประมาณการเงินที่ต้องการลงทุนจากนั้นท่านก็หันมาดูเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าท่าน เป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร ทรัพย์สินที่จะเปลี่ยนมาเป็นเงินลงทุนได้ทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใด เงินจำนวนดังกล่าวนั้นนำมาแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. เป็นส่วนที่นำไปใช้ในการลงทุนทำธุรกิจ สินทรัพย์ส่วนนี้จะเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ หรือผู้ที่ให้กู้เป็นเอกชน
  2. เป็นส่วนที่แบ่งไว้เป็นทุนอีกส่วนหนึ่ง หรือที่เรียกว่าทุนสำรอง ถ้าหากมีการเพิ่มทุนขึ้นก็สามารถใช้เงินจำนวนนี้ได้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสด
  3. เป็นส่วนที่ต้องกันเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำครอบครัว ส่วนนี้ก็ต้องแยกออกมาให้ถูกต้องตามกฎหมาย จากทุนที่ใช้ดำเนินการ ทาเก็บไว้ใช้ส่วนตัว ถ้าไม่ทำให้ถูกต้องต่อมาภายหลังธุรกิจเกิดเลิกล้มเจ้าหนี้จะมาตามเรียกเก็บหนี้จากท่านได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *