ธรรมที่จะจรรโลงใจสำหรับผู้ประกอบการ

คือความสันโดษเป็นธรรมที่จำเป็นในการส่งเสริมจิตใจของผู้ประกอบการ ให้รู้จักความดีไม่โลภจนเกินไป แต่ปัจจุบันมีคนเข้าใจความหมายของสันโดษไปในทางว่า ให้พอใจกันสิ่งที่ตนมีเท่านั้นและไม่ต้องขวนขวายเพื่อให้ได้มา ความหมายอย่างนี้ก็ถูก แต่ถูกสำหรับผู้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์แต่ยังมีความหมายทางโลกอีกคือการทำใจให้รู้จักความพอดี รู้จักประมาณไม่โลภจนเกินไป เช่น รู้จักความสามารถการผลิตของตัวเองและรู้จักประสิทธิภาพของตัวเองว่ามีเพียงใด ทำได้แค่ไหน ในขณะนี้ก็ทำไปแค่นั้น เมื่อเรามีความสามารถ หรือประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเราค่อยทำให้มาขึ้น หมายถึงทำเมื่อมีโอกาสที่จะทำได้ แต่ถ้าโอกาสไม่อำนวยให้ทำ ก็อย่าคิดฝืน และควรทำใจให้ยอมรับเพื่อจะได้มีความสุข ดังมีตัวอย่างร้าน 13 เหรียญที่คิดขยายสาขาที่ร้านเมื่อร้านแรกได้ผลได้กำไรดีแล้ว อยู่ตัวแล้ว จึงทำการขยายสาขาที่ 2 ต่อไป และเมื่อสาขาที่ 2 ตั้งมั่นดีแล้วก็ขยายสาขาที่ 3 ต่อไป นี่เป็นตัวอย่างความสันโดษในแง่ของธุรกิจได้ดีที่สุด แต่ ถ้าหากร้านแรกขายดี ขยายที่เดียว 10 ร้านเลย อย่างนี้เรียกว่าขาดสันโดษ แต่เป็นความโลภแทนผลสุดท้าย ท่านอาจล่มจมได้

สถาบันการเงินในกำกับของรัฐที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ มีกี่สถาบัน มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

ขณะนี้มีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาที่ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 5 สถาบัน ดังนี้ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(IFCT) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.)  

บริการของรัฐมีอะไรบ้าง

ปัจจุบันมีบริการเชิงพระคุณหลายๆด้านที่หน่วยงานรัฐได้จัดไว้สำหรับผู้ประกอบการ อาทิด้าน การลงทุน ด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านการจัดการ หรือด้านการตลาด บริการด้านต่างๆ  เหล่านี้อาจแบ่งแยกออกได้หลายรูปแบบไม่ว่า บริการฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษาแนะนำ บริการข้อมูลข่าวสาร บริการวิเคราะห์ทดสอบ บริการรับรองคุณภาพ บริการให้เงินกู้ บริการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งจูงใจในการลงทุน บริการรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวอาจแตกลูกเฉพาะเจาะจงลงไปเป็นเรื่อยๆ เช่น กรณีบริการฝึกอบรม ก็อาจแยกย่อยเป็นการฝึกอบรมด้านการจัดการ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิต การฝึกอบรมเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ขณะเดียวกันการฝึกอบรมด้านการจัดการ ก็ยังแยกต่อออกไปเป็นการฝึกอบรมด้านการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านบุคลากร การจัดการด้านการตลาดการจัดการด้านการเงิน และในทำนองเดียวกันในกรณีการปรึกษาแนะนำ ก็อาจแยกเป็นการปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคการผลิต การปรึกษาแนะนำการปรับปรุงระบบบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมความถนัด หรือความชำนาญของแต่ละหน่วยงาน

ประเมินเงินลงทุน

เมื่อท่านประเมินธุรกิจที่ท่านคิดจะลงทุนแล้ว ท่านคงมีการประมาณการเงินที่ต้องการลงทุนจากนั้นท่านก็หันมาดูเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าท่าน เป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร ทรัพย์สินที่จะเปลี่ยนมาเป็นเงินลงทุนได้ทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใด เงินจำนวนดังกล่าวนั้นนำมาแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ เป็นส่วนที่นำไปใช้ในการลงทุนทำธุรกิจ สินทรัพย์ส่วนนี้จะเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ หรือผู้ที่ให้กู้เป็นเอกชน เป็นส่วนที่แบ่งไว้เป็นทุนอีกส่วนหนึ่ง หรือที่เรียกว่าทุนสำรอง ถ้าหากมีการเพิ่มทุนขึ้นก็สามารถใช้เงินจำนวนนี้ได้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสด เป็นส่วนที่ต้องกันเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำครอบครัว ส่วนนี้ก็ต้องแยกออกมาให้ถูกต้องตามกฎหมาย จากทุนที่ใช้ดำเนินการ ทาเก็บไว้ใช้ส่วนตัว ถ้าไม่ทำให้ถูกต้องต่อมาภายหลังธุรกิจเกิดเลิกล้มเจ้าหนี้จะมาตามเรียกเก็บหนี้จากท่านได้

การซื้อธุรกิจที่ดำเนินอยู่แล้ว

มีธุรกิจที่ดำเนินอยู่แล้วหลายแห่งขายกิจการเนื่องจากการบริหารงานผิดพลาด  ขาดสภาพคล่อง  จนไม่สามารถดำเนินต่อไปได้  หรือเกิดจากการที่ไม่มีลูกหลานจะทำต่อ  หรือสุขภาพไม่ดี ไม่มีใครช่วยทำ   หรือต้องการปลดเกษียณตัวเอง   จึงขายกิจการผู้ซื้ออาจซื้อในราคาต่ำ  เพราะเจ้าของอยากขายเร็วๆ บางครั้งก็อาจรับเงินดาวน์ก้อนหนึ่งแล้วให้ผ่อนชำระในระยะยาว  พร้อมช่วยวางแผนด้านการเงินให้อีกด้วย