กิจการค้าส่ง เเละ กิจการค้าปลีก

กิจการค้าส่ง                                                         

        การค้าส่งเป็นคนกลางระหว่าผู้ผลิตและค้าปลีก เป็นกิจการที่เกิดขึ้นโดยตรงเกี่ยวกับการจำหน่าย หรือบริการที่ให้กับกิจการที่ซื้อขายต่อสำหรับสินค้าอุปโภค หรือเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม โดยเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันครั้งละมากๆ

ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการจำแนกประเภทคนกลาง หรือผู้ค้าส่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

1.ผู้ค้าส่งอิสระ

2.สำนักงาน หรือสาขาการค้าส่งของผู้ผลิต

3.ตัวแทนนายหน้าค้าส่ง

4.สถานีหรือศูนย์รวมน้ำมันปิโตรเลียม

5.ศูนย์รวมผลิตผลทางเกษตรหรือประมง

สำหรับประเทศไทยคลังหรือศูนย์รวมน้ำมันปิโตรเลียม ตามที่ต่างๆ ส่วนมากเป็นสาขาการค้าส่งของบริษัทน้ำมันหรือโรงกลั่นน้ำมันสำหรับศูนย์รวมการผลิตเกษตรและประมง เป็นผู้ค้าส่งอิสระ เช่น ตลาดกลางผักและผลไม้ที่ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดกลาง องค์การสำพานปลา เป็นต้น กิจการค้าส่ง นอกจากขายให้แก่กิจการค้าปลีกแล้ว ยังขายให้กับผู้ใช้ที่มียอดซื้อขั้นสูงเท่ากับกิจการค้าปลีกอีกด้วย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล รัฐบาล เป็นต้น

มีผู้เข้าใจมีการค้าส่งมีกำไรสุทธิน้อยกว่ากิจการค้าปลีก  แต่การขายส่งจะขายครั้งละมากๆกำไรอาจจะไม่มากกว่ากิจการค้าปลีก กิจการค้าส่งจะต้องคาดการณ์ชนิดของสินค้าที่ลูกค้าต้องการไว้ล่วงหน้า และจัดหาสินค้ามาอยู่ในมือตลอดเวลากับความต้องการของลูกค้า ผู้ค้าส่งต้องรู้แหล่งผลิตฝึกบุคลากรให้รู้จักหาแหล่งซื้อที่เหมาะสม และสามารถหาผลิตตภัณฑ์ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที ดังนั้นกิจการค้าส่งจำเป้นต้องมีคลังสินค้าของตนเองไว้อำนวยความสะดวก

 

กิจการค้าส่งโดยทั่วไป มักจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนมากพอ สำหรับซื้อสินค้าจำนวนมากจากผู้ผลิต ถ้าฐานะการเงินดี ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตด้วยเงินสด จะทำให้ได้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดมากเวลาขายให้ผู้ค้าปลีก ถ้าซื้อเงินสดด้วยแล้ว ก็จะได้ส่วนลดเช่นกัน

กิจการค้าปลีก

กิจการค้าปลีกหมายถึงพ่อค้าที่ซื้อสินค้ามาจากพ่อค้าส่งหรือซื้อมาจากผู้ผลิต แล้วนำมาขาย

ให้กับประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้บริโภคมิได้นำสินค้าที่ซื้อมาไปทำธุรกิจอื่น การที่จะทำธุรกิจค้าปลีกนั้นจะเป็นการง่ายกว่าการที่จะเข้าไปทำธุรกิจประเภทอื่น หรือประกอบอาชีพอื่น การที่จะทำธุรกิจค้าปลีกนั้นจะเป็นการง่ายกว่าจะเข้าไปทำธุรกิจอื่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *